AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

POLICIJA KAO OTUĐENI CENTAR MOĆI

Odavno je postalo jasno, da su pojedine pravosudne i policijske strukture u Bosni i Hercegovini izgubili svoj smisao postojanja i svrhu onome čemu bi trebali služiti. U javnosti su policijske strukture poznate i kao „Agencije za sprovođenje zakona“. Ima ih kod nas u Bosni i Hercegovini, kao i u svakoj državi, više, od Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA, Federalne uprave policije, kantonalnih MUP-ova u Federaciji BiH, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i drugih.

 

Nad svim ovim Agencijama, primarnu kontrolu nad policijom općenito imaju Tužiteljstva u Bosni i Hercegovini, odnosno sudovi, da s pravom izdaju naredbe za izvršenje ovim Agencijama, osim ako Zakonom ili drugim upravnim aktom nije drugačije određeno. Upravo se u ovome ogleda sklad pravnog sistema, a svako drugačije postupanje Agencija suprotno naredbama tužiteljstava ili sudova predstavlja ništa drugo doli podrivanje pravnog sistema.

Međutim, u Bosni i Hercegovini mnoge policijske Agencije, prvenstveno SIPA, postala je nažalost Agencija, koja je sa vremena na vrijeme izgubila svoj pripmarni smisao postojanja, i postala otuđeni centar moć nad kojom su i tužiteljstva i sudovi izgubili kontrolu, a neposluh ove Agencije alarmira na reakciju odgovornih. Postala je ova Agencija (SIPA) mjesto kovanja strašnih zavjera, ili bolje rečeno, nekad „pitoma“, a danas divlja organizacija, čija drskost i zloupotreba čelnih ljudi u toj Agenciji čak seže dotle, da ne samo, da su odbili da izvrše Naredbu Tužiteljstva BiH, nego su počeli odbijati izvršavati i Naredbe sudova u Bosni i Hercegovini, što u konačnici predstavlja ništa drugo, doli podrivanje pravnog sistema i nipodištavanje sudova.

Ovu situaciju najbolje ilustrira novonastali skandalozni događaj u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu – SIPA, u kojem je čelni čovjek te Agencije Đuro Knežević (nakon odlaska i razrješenja Perice Stanića), odbio da izvrši Naredbu Općinskog suda u Sarajevu. U svakoj pravno-uređenoj državi, svaki policijski službenik, ma kojoj god policijskoj agenciji pripadao, u slučaju da odbije izvršiti naredbu bilo tužiteljstva ili suda, osim ako drugačije u iznimnim situacijama nije određeno, letio bi sa posla kao „čep iz šampanjca“, a svoj neposluh bi okajavao na optuženičkoj klupi suda. Kod nas to nije tako, no vratimo su Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

Više puta, odvjetnik Ifet Feraget znao je pred medijima ponoviti čuvenu rečenicu, da„riječ pravo svoj korijen vuče od riječi naredba“, što znači da „zakon predstavlja naredbu koju svako mora poštivati“. Zakon opet predstavljaju sudovi i tužiteljstva ili kao je to u francuskoj egloki još prije tri stoljeća zapisano, da je „Zakon taj koji govori, a sud je samo njegov instrument“!

O čemu se radi?!

Naime, Općinski sud u Sarajevu, usvojio je dokazni prijedlog odvjetnika Ifeta Ferageta od 06.11.2019.g., a koji brani Josipa Šimića, te je Sud dana 27.11.2019.g., izdao Naredbu Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), kojom se nalaže SIPA-i dostavljanje Naredbe Tužiteljstva Bosne i Hercegovine od 06.09.2017.g., a odnosi se na događaje vezane za objavljivanje akta SIPA-e i praćenja Glavne tužiteljice Tužiteljstva BiH i drugih lica, a kojom predmetnom Naredbom Tužiteljstva BiH se zabranjuje rad Državnoj agenciji za istrage i zaštitu po naredbama Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo, a sve radi korištenja iste od strane obrane na glavnom pretresu pred Općinskim sudom u Sarajevu.

Dana 10.12.2019.g., Zamjenik Direktora SIPA-e Đuro Knežević, svojim dopisom, broj: 1-16-04/2-04-1-462-25/17, a koji dopis je Općinski sud u Sarajevu zapremio dana 17.12.2019.g., obavještava Sud, da je „SIPA zapremila dopis Općinskog suda u Sarajevu, broj: 65 0 K 665895 18 K od 27.11.2019.g., kojim se naređuje Državnoj agenciji za istrage i zaštitu dostavljanje Naredbe Tužiteljstva BiH od 06.09.2017.g., kojom se SIPA-i zabranjuje rad po naredbama Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo“ – navodi Đuro Knežević, te nastavlja, da je „uvidom u predmet Državne agencije za istrage i zaštitu, djelovodnog broja: I-16-04/2-04-1-462/17, koji se odnosi na navedeno, utvrđeno, da je u istom sadržana Naredba Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, broj: T20 0 KT 0014645 17 od 06.09.2017.g., označena stepenom tajnosti „Interno“, kojom se između ostaloga nalaže obustavljanje postupanja vezano za predmet Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo, broj: T09 0 KTA 0116640 17 (o.pa. predmet „Šimić)“ – navodi Đuro Knežević.

„S tim u vezi, obzirom na stupanj tajnosti traženog dokumenta, obavještavamo Vas da nismo u mogućnosti postupiti po Vašem dopisu“, zaključuje Đuro Knežević, Zamjenik Direktora SIPA-e.

Na ovaj prethodno opisani način, vidno je, da je Đuro Knežević odbio postupiti po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, što predstavlja do sada nezapamćenu zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, ali i nipodištavanje samoga suda, jer sudu nitko ne smije oponirati. No, Đuro Knežević je pokazao, da je to ipak moguće!

Naime, odredbom člana 15. stav 2. ZKP-a F BiH propisano je, da „svi organi vlasti koji učestvuju u postupku, moraju skupljati dokaze in peius in favorem u odnosu na osumnjičenog, odnosno optuženog“, dok je članom 241. stav 2. ZKP-a F BiH, propisano da „kad se podigne optužnica, optuženi i branitelj imaju pravo uvida u sve spise i dokaze“, što znači, nema više tajnih dokumenata, čija je tajnost kao takva egzistirala u fazi istrage. SIPA je u predmetu „Šimić“.

Odvjetnik Ifet Feraget, dana 07.01.2020. godine, dostavio je ponovno Prijedlog Općinskom sudu u Sarajevu za dostavljanje dopisa Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kojim se ponovo istoj nalaže dostavljanje dokaza traženih podneskom obrane od 06.11.2019.g., kao i omogućavanje uvida u sve spise i dokaze predmeta Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: I-16-04/2-04-1-462/17.

Feraget je dalje naveo Sudu, da se obrani uskraćuje dostavljanje tražene Naredbe Tužiteljstva BiH, broj: T20 0 KT 0014645 17 od 06.09.2017.godine.

Odvjetnik Feraget je dalje sudu naveo, da „imajući u vidu odredbu člana 61. stav 3. ZKP-a F BiH, molim Sud da Državnoj agenciji za istrage i zaštitu naloži dostavljanje svih dokaza traženih podneskom obrane od 06.11.2019.g., kao i omogućavanje uvida u sve spise i dokaze SIPA-e, broj: I-16-04/2-04-1-462/17.“.

Zašto SIPA ne da Naredbu Tužiteljstva BiH?!

Postupajući tužitelj Državnog tužiteljstva Ćazim Hasanspahić, a pozivajući se na odredbe člana 35. stav 2. tačka a), d) i e) i člana 36. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine izdalo je Naredbu Agenciji dana 06. 09. 2017. godine, da je ista dužna postupati samo po naredbama Tužiteljstva BiH i drugim aktima Tužiteljstva BiH u vezi sa ovim predmetom, (o.p. zbog kojeg je Josip Šimić lišen slobode po Naredbi Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo), te da je Agencija dužna obustaviti postupanje po bilo kojim aktima bilo kojeg tužiteljstva u Bosni i Hercegovini, koji se odnose na navedene događaje ili su u vezi sa navedenim događajima, uključujući i obustavu postupanja po aktima Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo ili nekog drugog suda osim Suda Bosne i Hercegovine, a koji su vezani za navedeni predmet Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo.

Osim navedenog, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine naređuje Agenciji da sve aktivnosti i radnje u vezi sa naprijed navedenim trenutno i u buduće obavlja po izričitim naredbama Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i da sve radnje koje su u toku, a što uključuje bilo koju istražnu radnju i druge radnje poduzima uz saglasnost i po naredbi Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, te da o svim do sada poduzetim radnjama po naredbama bilo kojeg tužilaštva ili suda u predmetima koji se odnose na navedene događaje ili su u vezi sa navedenim događajima, odmah dostavi informaciju Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, sa dokazima, predmetima, dokumentima ili osobama, a radi odluke Tužiteljstva Bosne i Hercegovine o daljnjem postupanju u vezi sa istim.

Iz prethodno navedenoga vidno je, da Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine tada zabranilo Agenciji dalje postupanje u ovom predmetu po naredbama drugih tužilaštava, pa i po naredbama sudova. Perica Stanić nakon zapremanja predmetne Naredbe Tužiteljstva BiH, poslao je obavijest svim pravosudnim institucijama, ističući: „Naglašavamo da istraga u ovome predmetu nije završena i da je ovom naredbom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine prekinuta, odnosno onemogućeno je dalje postupanje Agencije u istrazi“. Međutim, utvrđeno je, da je SIPA svoje postupanje po aktima Tužiteljstva Kantona Sarajevo ipak nastavila, i unatoč činjenici, da im je bilo zabranjeno postupanje Naredbom Tužiteljstva BiH, iako su po članu 3. stav 3. Zakona o SIPA-i nalog Tužiteljstva BiH izvršiti morali.

Dakle, pripadnici SIPA-e i čelnici te Agencije su počev od dana 06. 09. 2017. godine do polovine studenog/novembra 2017. godine, zajedno sa ranije prijavljenim i osumnjičenim Vahidinom Šahinpašićem, načelnikom KIO SIPA-e, Pericom Stanićem, direktorom SIPA-e, Đurom Kneževićem, zamjenikom Direktora SIPA-e i drugima, postupajući suprotno principu zakonitosti, suprotno odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, suprotno smjernicama i Naredbi Tužitelja Tužiteljstva BiH, zloupotrebljavajući svoj službeni položaj ili ovlaštenja, ne izvršivši i prekoračivši granice svoga ovlaštenja, kontinuirano odbijali, da izvrše Naredbu Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a kojom predmetnom Naredbom je Državnoj agenciji za istrage i zaštitu dana 06. 09. 2017. godine, bilo naređeno (zabranjeno), da obustave svako daljnje postupanje po aktima Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo u odnosu na istragu Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, broj: T09 0 KT 0116640 17, a koje radnje su bile predmet i istrage Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, broj: T20 0 KT 0014645 17, i znajući i svjesni, da u smislu člana 3. stav 3. Zakona o SIPA-i i člana 12. istog Zakona, a koje odredbe propisuju, da SIPA izvršava naloge Glavnog tužioca BiH, odnosno Tužiteljstva BiH i Suda BiH, postupiti po predmetnoj Naredbi Tužiteljstva BiH su morali, nisu postupili, a kontinurano svoje postupanje po aktima Tužiteljstva KS u predmetu „Šimić“ nastavili, i unatoč činjenici da im je zabranjeno bilo.

S obzirom, da je SIPA-i Naredbom Tužiteljstva BiH, broj: T20 0 KT 0014645 17 od 06.09.2017.g., bilo zabranjeno, odnosno naređena obustava postupanja po aktima i naredbama Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo u predmetu „Šimić“, a da su se isti oglušili o predmetnu Naredbu Tužiteljstva BiH i nastavili postupati, svi dokazi, koje je SIPA prikupila po aktima Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo počev od 06.09.2017.g., pa nadalje su nezakoniti!

Josip Šimić-Đinđić

Related posts

Leave a Comment