AKTUELNOSTI KRIMINAL POLITIKA REGION 

Direktor agencije za nadzor nad tržištem krao automobile

Savjet ministara BiH imenovao je na petoj redovnoj sjednici funkcionera SNSD-a iz Istočnog Sarajeva Ljubišu Lalovića za vršioca dužnosti direktora Agencije za nadzor nad tržištem BiH uprkos tome što je Lalović 2008. godine osuđen na tri mjeseca zatvora zbog krađe automobila…

 

Lalović je zbog kra­đe auto­mo­bi­la u mar­tu 2008. go­di­ne osu­đen na tri mje­se­ca za­tvo­ra, a odle­žao je mje­sec i po u za­tvo­ru u Ku­li. La­lo­vić je ka­sni­je tvrdio da su to po­dme­ta­nja i da ima pot­vrdu da ni­ka­da ni­je kaž­nja­van.

Lalović je na ro­bi­ji bio na osno­vu pre­su­de Osno­vnog su­da u Zvor­ni­ku iz okto­bra 2001. godine ko­ju je u mar­tu 2003. go­di­ne pot­vrdio Okru­žni sud u Bi­je­lji­ni. Osu­đen je za­je­dno sa Da­vo­rom Ele­zom, Ale­ksan­drom Ždra­lom, Ne­boj­šom La­lo­vi­ćem i Ne­boj­šom Ćo­so­vi­ćem.

La­lović je bio na iz­drža­va­nju ka­zne u za­tvo­ru „Ku­la“ od 28. apri­la do 14. ju­na 2008. go­di­ne. Lalović je te godine ujedno bio i kan­di­dat SNSD-a za na­čel­ni­ka op­šti­ne Is­to­čno No­vo Sarajevo i za gradonačelnika Istočnog Sarajeva.

– Pustite to, to su gluposti – rekao je Lalović kratko za IZVOR i potom prekinuo vezu.

Lalović je na ovoj poziciji zamijenio Aleksandra Golijanina iz PDP-a. Poslanik ove stranke u Predstavničkom domu PS BiH i predsjednik PDP-a Branislav Borenović kaže da ga ništa više ne može iznenaditi.

– U ovoj zemlji SNSD, SDA i HDZ rade šta god hoće i treba da snose odgovornost za takva imenovanja. Ono što je u drugim zemljama nezamislivo, kod nas je pravilo – kazao je Borenović.

Izvor.ba

Related posts

Leave a Comment